Schoolvakanties

Verlof buiten de schoolvakanties

U dient zich te houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Slechts in heel bijzondere gevallen mag de schoolleiding uw kind vrij geven. Het betreft hier belangrijke familieverplichtingen, verplichtingen die verband houden met uw geloofs- of levensovertuiging, gewichtige omstandigheden. U kunt de regels nalezen op www.leerplicht.net.

Betreft het een verlofaanvraag voor meer dan tien dagen, dan beslist de leerplichtambtenaar, na overleg met de schoolleiding, over de toekenning van de aanvraag.

 

Vakantieverlof

Alleen als de specifieke aard van het beroep van de ouder het niet mogelijk maakt om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan de schoolleiding één maal per jaar maximaal tien dagen vakantieverlof geven. Uw aanvraag dient vergezeld te gaan van een werkgeversverklaring. Tijdens de eerste twee weken van het schooljaar is het niet mogelijk verlof op te nemen.

De gemeente Delft ziet erop toe, dat zowel kinderen, ouders, als scholen zich aan de Leerplichtwet houden. Zowel ouders als scholen kunnen voor zaken met betrekking tot de Leerplichtwet contact opnemen met het Jongerenloket.  

Phoenixstraat 16

2611 AL Delft

Telefoon: 14015

De schoolleiding is in het kader van de Leerplichtwet verplicht om (vermoedens van) ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.