Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) regelt de medezeggenschap van ouders en personeel op school. De MR is een beleidsorgaan en is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen.
Leden van de MR zijn:

Natascha Huisman - ouder

Don Wilms – ouder

Suzanne Roos – personeel

Monique Brehm - personeel

 

De MR denkt en praat mee over o.a. de doelstelling van de school, het eventueel wijzigen van het schoolplan en de schoolgids, veranderingen in de taakverdeling (team – ouders), de veiligheid op school, het vakantierooster en alle zaken die vanuit het bevoegd gezag (Librijn) de school aangaan. De MR bestaat uit enkele verkozen ouders en enkele personeelsleden van de school. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Bij de besluitvorming hebben alleen de MR-leden stemrecht.

Door middel van een jaarverslag en de jaarvergadering legt de medezeggenschapsraad verantwoording af over het gevoerde beleid.

De vergaderingen van de MR worden aangekondigd in de Nieuwsflits en via de website. De agenda en de notulen van de vergaderingen hangen in de hal van de school of kunnen eventueel bij de secretaris van de MR worden opgevraagd. 

 

 

Notulen 2018-2019

Notulen  dMR vergadering 30-08-2018 

Notulen dMR vergadering 15-11-2018

Notulen dMR vergadering 24-01-2019

Notulen dMR vergadering 28-03-2019

Notulen dMR vergadering 23-05-2019

 

Vergaderdata 2018-2019

  • 27 september 2018

  • 15 november 2018

  • 24 januari 2019

  • 28 maart 2019

  • 9 mei 2019

  • 27 juni 2019